R O Z P R Á V K O V É V R E T I E N K O

 

Vyhodnotenie obvodného kola

Rozprávkový kolovrátok rozkrútil deti z obvodu Kysucké Nové Mesto dňa 26. 2. 2015 v Mestskej knižnici v Kysuckom Novom Meste.
Celkom 36 účastníkov súťažného dopoludnia si vypočulo 18 prednesov ľudových rozprávok a rozprávok slovenských autorov. Súťažili veľkí i malí, žiaci od 7 do l5 rokov v dvoch vekových kategóriách. Pre získanie recitátorskej rutiny u detí mali základné školy možnosť do obvodného kola prihlásiť prvých troch víťazov v každej kategórii.

Porotu veľmi potešilo, že do súťaže tento rok boli zapojení aj žiaci l. ročníkov , ktorí ešte nevedia čítať a texty rozprávok sa pekne naučili spamäti. Kladne hodnotí prístup učiteľov k žiakom zo zúčastnených škôl , ich prácu pri príprave žiaka na súťaž i spoluprácu s rodičmi, ktorá je potrebná najmä u žiakov I. vekovej kategórie. Súťaživosť, porovnanie výkonov, rozbor súťažných prednesov v závere - to bola výmena skúseností medzi učiteľmi, ale aj medzi súťažiacimi. Organizátor ďakuje učiteľom za prípravu žiakov, členom hodnotiacej komisie za prácu v okresnom kole a verí, že sa rozprávka a jej prednes zo škôl nevytratí . Tešíme sa na stretnutie v budúcom školskom roku. Súťaž nebude postupová , žiaci a porota sa stretnú za účelom získania skúseností a prípravy na ďalší súťažný rok.
Odmeny, diplomy a občerstvenie zabezpečilo CVČ.

Žiaci umiestnení na l. a 2. mieste postupujú do krajského kola .

 

Umiestnenie :
I. kategória / l. - 4. ročník ZŠ / :
1. miesto Matej Lašo, ZŠ Kysucký Lieskovec , II.B
2. miesto Anna Heltová ZŠ Kysucký Lieskovec , II.A
3. miesto Martina Karasová ZŠ Povina, 1. roč.


II. kategória / 5. - 9. ročník ZŠ / :
1. miesto Emma Tokáriková ZŠ Kysucký Lieskovec, V.A
2. miesto Alexandra Faktorová ZŠ KNM Clementisova, VII. A
3. miesto Bianka Vojteková ZŠ Rudina, 7. roč.

Mgr. Kamila Bendová, riad.CVČ