Niečo z histórie: Činnosť nášho zariadenia začala 26. 3.1982 pod hlavičkou Dom detí a mládeže. Prvé sídlo malo na ulici 1.mája . V priestoroch bývalého rodinného domu, ktoré mesto odkúpilo, boli zriadené: kancelária pracovníkov a 3 klubovne pre záujmovú činnosť. Prvou riaditeľkou sa stala p. Janka Drexlerová, ktorá s kolektívom mladých a zapálených odborných pracovníkov ( D.Kafčáková, K.Bendová, J.Kusenda, Z.Tóthová, M.Bohovičová....) úspešne rozbehla činnosť tohto zariadenia. V roku 1991 po politicko-spoločenských zmenách a v následných reštitúciách DDM prišiel o strechu nad hlavou, mesto však – našťastie- zabezpečilo náhradné, vraj dočasné -provizórne priestory - v bývalej školskej kuchyni jaslí s priľahlými skladovými a výrobnými priestormi. Tu však sídli toto zariadenie dodnes, po roku 1996 už pod hlavičkou Centrum voľného času. Medzitým nastali viackrát i zmeny vo vedení a personálnom zložení tohto zariadenia.

V septembri 1991 prevzala funkciu riaditeľky p.Anna Behúňová, po nej v roku 1997 p.Daniel Bandura a v roku 2001 Mgr.Kamila Bendová, ktorá riadi CVČ úspešne dodnes. Pod jej vedením sa priestory i vybavenie vylepšili, skvalitnili a skultúrnili.

Pre úplnosť chceme zaznamenať i mená niektorých pedagogických a odborných pracovníkov, ktorí v tomto voľnočasovom zariadení pracovali. Boli to:M.Vojsovič,.A. Mácová, J. Pavlusíková, E. Šošková, na kratší čas a na prechodnú dobu sa vystriedali títo pracovníci: B.Pijaková , M.Macášková, Ľ.Šustek, M.Ságová, J.Sivuľka, J.Martinčeková, A.Galgaňáková,....... .....