Centrum voľného času v Kysuckom Novom Meste patrí do siete školských zariadení mesta. Jeho poslaním je ponúkať zmysluplné aktivity pre deti a mládež vo voľnom čase v rámci mesta a okresu. Zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť, podieľa sa na rozvoji záujmov, praktických zručností a schopností detí, rozvíja talenty a formuje návyky detí na užitočné využívanie voľného času, čím odpútava od negatívnych vplyvov pôsobiacich na deti a mládež v súčasnej dobe.

Jednotlivé činnosti CVČ sú zamerané na
- pravidelnú záujmovú činnosť ( krúžky)
- príležitostnú ZČ ( rôzne akcie, súťaže, olympiády, prednášky, exkurzie, výlety, sústredenia...)
- rekreačnú činnosť (prázdninová činnosť, tábory)
- spoluprácu s inými (spoločensko-kultúrnymi ,školskými, záujmovými i zamestnaneckými organizáciami)
- publikačná činnosť ( metodické, propagačné materiály, príspevky do tlače a ostatných médií)