Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva SR Bratislava
Organizátor : KŠU Žilina poveruje CVČ Kysucké Nové Mesto
Spoluorganizátor : ZŠ Nábrežná, Clementisova KNM

Termín : 13.3.2012
Miesto : ZŠ KNM Nábrežná, Clementisova
Veková kat. : ZŠ chlapci, dievčatá
Účasť : ZŠ KNM Nábrežná, Clementisova, Povina
Finančné zabezpečenie: KŠU- rozhodcovské, diplomy, ceny, občerstvenie, MTZ

1. ZŠ KNM Clementisova
2. ZŠ Povina
3. ZŠ KNM Nábrežná


Kategória: dievčatá

1. ZŠ Povina
2. ZŠ KNM Nábr.

 

Do regionálneho kola postupuje družstvo ZŠ Clementisova, družstvo ZŠ Povina.