EURÓPA V ŠKOLE – názov medzinárodného projektu organizovaného v Európe od roku 1953 pod záštitou Rady Európy, Európskeho parlamentu, Európskej komisie a Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

Mottom tohto ročníka bolo :   EURÓPA: TVOJA-MOJA-NAŠA BUDÚCNOSŤ

Do 20. ročníka medzinárodného hnutia EVŠ v SR sa v našom obvode Kysucké Nové Mesto zapojilo formou rôznych vzdelávacích, výchovných a voľnočasových aktivít 9 ZŠ a 1 ŠZŠ s celkovým počtom 524 žiakov. Žiaci diskutovali o súťažných témach na hodinách dejepisu, výtvarnej výchovy, zemepisu, občianskej výchovy , alebo na hodinách materinského jazyka či v záujmových krúžkoch tvorili , spoznávali, súťažili, besedovali s verejnými činiteľmi,...

Do súťažnej časti okresného kola EVŠ , ktoré organizuje CVČ v KNM , sa deti zapojili maľovaním, kreslením, tvorbou literárnych prác a multimediálych projektov pod vedením obetavých učiteľov , vychovávateľov a vedúcich krúžkov.

Dňa 29. februára zasadali hodnotiace komisie pre výber prác do celoslovenského kola .

 

Kto bol najúspešnejší ? :

v literárnej časti

Matúš Máca, Rebeka Niníková, Anton Lisko zo ZŠ KNM Nábrežná ulica,

Dominika Purašová, Paula Purašová a Lukáš Adamec zo ZŠ s MŠ Rudinská,

Anna Randová, Alžbeta Rihová zo ZŠ Ochodnica

 

v umeleckej tvorbe

Pavla Zátorská zo ZŠ Horný Vadičov a Martina Lisková zo Špeciálnej ZŠ 

                                                  .                         v Kys.Novom meste

a nejlepšie multimediálne práce vytvorili

Tatiana Hurtošová, Alexandra Babišová, Veronika

Macejková a Mária Padychová zo ZŠ Kysucký Lieskovec,

Michal Kišoň, Emil Kišoň a Štefan Facuna zo Špeciálnej ZŠ v KNM.

 

Víťazom blahoželáme .

Uverejňujeme prácu najmladšieho účastníka literárnej súťaže Matúška Mácu ,druháčika zo ZŠ KNM Nábrežná ulica. Vo svojom autentickom rozprávaní spracoval osobné skúsenosti a zážitky z krajiny, ktorú porovnáva so Slovenskom.