Dom kultúry v Kysuckom Novom Meste dňa 24. mája 2013 ovládla slávnostná atmosféra. Stretli sa tu víťazi okresných kôl postupových súťaží a olympiád , ktorým sa hneď v úvode prihovoril pán primátor KNM Ing. Ján Hartel . Vo svojom vystúpení ocenil ich húževnatosť, úsilie a vedomosti. Poďakoval za reprezentáciu mesta a jeho kladnú propagáciu mimo regiónu na Slovensku i v zahraničí. Žiaci si z rúk Mgr. Ladislava Vendrinského, vedúceho odb. školstva MsÚ KNM ako i pani riaditeľky CVČ Mgr. Kamily Bendovej prevzali vecné odmeny a diplomy.
Ocenení boli úspešní účastníci olympiád z anglického, nemeckého a slovenského jazyka, dejepisnej, chemickej, fyzikálnej, biologickej, geografickej a matematickej olympiády. Odmeny si prevzali aj žiaci - úspešní tvorcovia literárnych a výtvarných prác súťaže Európa v škole , a riešitelia matematickej súťaže Pytagoriáda .
V oblasti športu boli ocenení najaktívneší jednotlivci mesta a najaktívnejšia škola - ZŠ Nábrežná.
Vedenie CVČ je organizátorom okresných súťaží aj v oblasti prednesu poézie a prózy - Krása slova, v prednese rozprávky - Rozprávkové vretienko, v prednese povesti - Šaliansky Maťko J.C.Hronského. V týchto súťažiach boli najlepší recitátori ocenení priamo po ich ukončení. V tejto oblasti /aj vo vyšších kolách spomínaných súťaží/ vynikajú žiaci ZŠ KNM Dolinský potok, Kysucký Lieskovec, KNM Nábrežná , KNM Clementisova a ZŠ Ochodnica.

V kultúrnom programe účinkovali členovia záujmových krúžkov CVČ, úspešní v celoslovenských súťažiach - dievčenská spevácka skupina Vajčovky , CHSS Vajčovskí junáčkovia , ľudová hudba Vajčovská muzička a dievčatá z tanečného štúdia Dreams . Veľmi pekné vystúpenie malo akordeonové trio a husle ZUŠ KNM , tanečný odbor sa predstavil tancom Hej, siňora.... Oceneným zaspievali aj víťazky speváckej súťaže Slávik Slovenska Tatiana Jantová, Nina Kavacká a Júlia Mrmusová, so svojou choreografiou vystúpili aj členky ZÚ Zumba pri CVČ. Najlepší vo svojom „ koníčku“ kyticou piesní a tanca zablahoželali úspešným žiakom regiónu Dolných Kysúc k ich výsledkom.
Prekvapením dopoludnia bolo vystúpenie v munilosti tiež úspešného žiaka v speváckych súťažiach a člena krúžku CVČ Jožka Pavlusíka, víťaza televíznej súťaže Československo má talent. Jeho spev ako aj vystúpenia všetkých účinkujúcich boli ocenené vďakou a potleskom.

Celkom sa podujatia zúčastnilo 115 účinkujúcich , 110 ocenených žiakov a 5O divákov z radov rodičov, učiteľov a inej verejnosti.
V záverečnom slove Mgr. Kamila Bendová, poďakovala pedagógom, ktorí žiakov na tieto súťaže a olympiády pripravovali nielen počas vyučovania ale aj vo svojom voľnom čase , členom komisií, ktorí v spolupráci so zamestnancami CVČ prípravu a realizáciu olympiád a súťaží bez problémov zvládajú už dlhé roky.
Samotné poďakovanie patrí tiež vedúcicm a členom záujmových krúžkov CVČ KNM, učiteľom ZUŠ KNM a CVČ Čadca , ktorí sa obetavo venujú rozvíjaniu talentov a ich vystúpením spríjemnili toto slávnostné dopoludnie.
Mgr. Ladislav Vendrinský zaželal všetkým prítomným žiakom úspešné ukončenie školského roka , príjemne prežité prázdniny, načerpanie nových síl a deviatakom veľa úspechov na stredných školách.

CVČ v KNM v mesiaci jún organizuje ešte mnoho podujatí pre deti, TALENTY však boli symbolickým vyvrcholením príležitostnej a pravidelnej záujmovej činnosti CVČ v školskom roku 2012/2013.


Talenty 2013 Talenty 2013 Talenty 2013 Talenty 2013 Talenty 2013 Talenty 2013