Cesta k úspechu býva neľahká, preto ani mnohých slabších neláka...

Dom kultúry v Kysuckom Novom Meste dňa 23. mája 2012 ovládla slávnostná atmosféra. Stretli sa tu víťazi okresných kôl postupových súťaží a olympiád, aby si z rúk pána primátora KNM Ing.Janá Hartela, Mgr. Ladislava Vendrinského, vedúceho odb. školstva MsÚ KNM ako i pani riaditeľky CVČ Mgr. Kamily Bendovej prevzali ocenenia a diplomy. Ocenení boli úspešní účastníci olympiád z anglického, nemeckého a slovenského jazyka, dejepisnej, chemickej, fyzikálnej, biologickej, geografickej a matematickej olympiády. Odmeny si prevzali aj žiaci , úspešní tvorcovia literárnych výtvarných a multimediálnych prác súťaže Európa v škole, súťaže Rozprávkové vretienko , Pytagoriády a DSS Vajčovky , CHSS Vajčovskí junáčkovia a ľudová hudba Vajčovská muzička za uspešnú reprezentáciu CVČ KNM . Ocenení boli aj žiaci, ktorí sa zúčastnili viacerých olympiád a súťaži a umiestnili sa na prvých miestach a to Lucia Kapitánová, Ondrej Šinal, Marek Macúš a Samuel Chovaňák.

V kultúrnom programe účinkovala dievčenská spevácka skupina , chlapčenská spevácka skupina a ľudová hudba centra , žiaci ZUŠ KNM , víťazky speváckej súťaže Slávik Slovenska Janka Mihaldová a Sára Šadláková zo ZŠ Kysucký Lieskovec , dievčatá z tanečného štúdia Dreams , roztlieskavačky a členky ZÚ Zumba pri CVČ. Kyticou piesní a tanca zablahoželali našim najlepším žiakom regiónu dolných Kysúc k ich úspechu. Pri vystúpení karatistov bolo ticho a žiakom školy bojových umení DOKAN ako i gymnastkám ZŠ KNM Nábrežná sme držali päste. Ich vystúpenie bolo úspešné a zaujímavé. Celkom sa podujatia zúčastnilo 90 účinkujúcich , 130 ocenených žiakov a 5O divákov z radov rodičov, učiteľov a inej verejnosti. Veľká vďaka patrí aj pedagógom, ktorí žiakov na tieto súťaže vo svojom voľnom čase pripravovali, členom komisií, ktorí v spolupráci so zamestnancami CVČ prípravu a realizáciu olympiád a súťaží bez problémov zvládli.

CVČ v KNM v mesiaci jún organizuje ešte mnoho podujatí pre deti, TALENTY však boli symbolickým vyvrcholením príležitostnej a pravidelnej záujmovej činnosti CVČ v školskom roku 2011/2012.


Talenty 2012 Talenty 2012 Talenty 2012 Talenty 2012 Talenty 2012 Talenty 2012